Free shipping in Nederland!

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities

De hierna met een beginhoofdletter aangeduide begrippen hebben in de Overeenkomst de volgende betekenis:
Afnemer: de natuurlijke persoon of entiteit met wie Leverancier de Overeenkomst heeft gesloten of die de Website van Leverancier bezoekt.
Agent: een computerprogramma dat geheel of gedeeltelijk automatisch een Website bezoekt en daarvan informatie, producten en/of (andere) diensten betrekt.
Browser: bladerprogramma ten behoeve van gebruik van het World Wide Web of soortgelijke vormen van ontsluiten of beschikbaar stellen van informatie.
Button: virtuele knop of andere aanduiding met soortgelijke functie op een Website.
Consument: een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
Formulier: elektronisch document waarin een nadere specificatie van het Product is opgenomen en/of waarmee een opdracht voor het Product wordt geplaatst of waarmee het Product wordt besteld of gereserveerd.
Gebrek: aantoonbare afwijking in een Product ten opzichte van de daarvoor overeengekomen eigenschappen.
Hyperlink: een aanduiding in een webpagina die een verbinding vormt naar een andere webpagina.
Intellectuele Eigendomsrechten: alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee verwante rechten, zoals auteursrecht, merkrecht, octrooirecht, modelrecht, handelsnaamrecht, databankrecht en naburige rechten, alsmede rechten op knowhow en eenlijnsprestaties.
Leverancier: de natuurlijke persoon of entiteit die via de Website Producten ter beschikking stelt of daarover informatie verschaft of met wie Afnemer ter zake van die Producten een Overeenkomst heeft gesloten. In dit geval: Tunzio gevestigd te Landsmeer. kvk nr: 73045799.
Overeenkomst: de Algemene Voorwaarden, alsmede het Formulier en/of enige andere conform de Algemene Voorwaarden rechtsgeldig op de rechtsverhouding tussen Partijen van toepassing verklaarde bepaling of uiting.
Partij: iedere partij bij de Overeenkomst.
Product: ieder op grond van de Overeenkomst door Leverancier ter beschikking te stellen, te leveren of geleverd goed of op grond van verkeersopvattingen daarmee gelijk te stellen product.
Website: iedere virtuele plaats op het World Wide Web of soortgelijke vormen van ontsluiten of beschikbaar stellen van informatie, door middel waarvan Producten of informatie daarover ter beschikking worden gesteld.

Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten en op alle (rechts)handelingen tussen Leverancier en Afnemer, ook wanneer die (rechts)handelingen niet mochten leiden tot, of niet in verband staan met, een Overeenkomst.
2.2 De Algemene Voorwaarden zijn tevens van toepassing op ieder gebruik door Afnemer van de Website.
2.3 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is de toepasselijkheid van andere Algemene Voorwaarden uitgesloten.
2.4 In verband met de specifieke aard van een bepaalde Overeenkomst kan in die Overeenkomst worden afgeweken van een of meer bepalingen van de Algemene Voorwaarden.

Artikel 3: Communicatie

3.1 Iedere communicatie tussen Leverancier en Afnemer kan elektronisch geschieden behoudens voorzover in de Algemene Voorwaarden en/of de Overeenkomst en/of de wet daarvan wordt afgeweken.
3.2 De door Leverancier opgeslagen versie van de betreffende communicatie geldt als bewijs daarvan, behoudens tegenbewijs door Afnemer.
3.3 Elektronische communicatie wordt geacht te zijn ontvangen op de dag van verzending, tenzij het tegendeel door de ontvanger daarvan wordt bewezen. Indien de communicatie niet is ontvangen als gevolg van afleverings- en/of toegankelijkheidsproblemen met betrekking tot de e-mailbox van Afnemer, komt dit voor risico van Afnemer, ook indien de e-mailbox bij een derde is gehuisvest.

Artikel 4: Informatieplichten Leverancier

4.1 Leverancier draagt er zorg voor dat de Algemene Voorwaarden voor of bij het sluiten van de Overeenkomst aan Afnemer al dan niet elektronisch ter hand worden gesteld. Afnemer is zelf verantwoordelijk voor het desgewenst opslaan en printen van de Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst, door middel van daartoe op de Website, in de Browser van Afnemer of anderszins beschikbare faciliteiten, en voor de toegankelijkheid van de opgeslagen kopie.
4.2 Onverminderd eventueel voor Leverancier bestaande wettelijke verplichtingen om de Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden te bewaren, is Leverancier niet verplicht om een eventueel gearchiveerde Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden voor Afnemer toegankelijk te houden.
4.3 Indien Leverancier een gedragscode hanteert, is dit uitdrukkelijk vermeld op de Website en zal Leverancier aangeven op welke wijze deze via een Hyperlink of anderszins is te raadplegen. De verplichtingen van Leverancier vermeld in de gedragscode gelden niet voorzover die tot meer strekken dan het bepaalde in de Overeenkomst.
4.4 Indien de Overeenkomst uitsluitend door middel van de uitwisseling van elektronische post of een soortgelijke vorm van individuele communicatie tot stand is gekomen, is het bepaalde in artikel 4.1 en 4.3, eerste zin, niet van toepassing.
4.5 Leverancier stelt middels zijn Website onder meer de volgende informatie beschikbaar:
a.         naam, adresgegevens en inschrijving bij de Kamer van Koophandel;
b.         de belangrijkste kenmerken van het Product;
c.         de prijs met inbegrip van alle belastingen;
d.         de wijze van aflevering en betaling;
e.         de eventuele kosten van aflevering;
f.          het adres waar Afnemer een klacht kan indienen, welk adres wordt geacht het hierboven sub a vermelde adres te zijn, tenzij op de Website van Leverancier anders wordt aangegeven.
4.6 Leverancier wijst er  nadrukkelijk op dat Afnemer ontbindings- en/of vernietigingsmogelijkheden toekomen indien Leverancier niet voldoet aan in de wet vermelde informatieplichten. Ieder eventueel specifiek ontbindings- en/of vernietigingsrecht van Afnemer op grond van schending door Leverancier van informatieplichten dient te worden uitgeoefend binnen 14 (veertien) werkdagen na het totstandkomen van de Overeenkomst, behoudens voorzover de wet een andere termijn voorschrijft.
4.7 Indien Afnemer gebruikmaakt van een Agent, is Afnemer verantwoordelijk voor alle (rechts)handelingen die Afnemer met behulp van de Agent verricht en worden deze volledig toegerekend aan Afnemer. Indien de Agent door middel van het aanklikken van een Button, dan wel op andere elektronische wijze, een bestelling of opdracht plaatst of een reservering maakt, is Afnemer daaraan volledig gebonden. Als nog geen Producten ter beschikking zijn gesteld, kan Afnemer de Overeenkomst ontbinden zonder schadeplichtig te zijn door binnen een dag na ontvangst van de bevestiging van de Overeenkomst door Leverancier ondubbelzinnig te kennen te geven niet gebonden te willen zijn, onverminderd, in het geval van een Consument, diens overige rechten.

Artikel 5: Totstandkoming Overeenkomst

5.1 Uitingen van Leverancier op de Website met betrekking tot het ter beschikking stellen van Producten gelden als een uitnodiging tot het doen van een aanbod. Iedere Overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van voldoende beschikbaarheid van de desbetreffende Producten. De Overeenkomst komt tot stand door de bevestiging van Leverancier van de bestelling van Afnemer. Bevestiging kan elektronisch (bijvoorbeeld via de Website, per e-mail of middels SMS dan wel vergelijkbare technologieën) plaatsvinden.

Artikel 6: Prijzen en betaling

6.1 Afnemer betaalt voor de middels de Website bestelde Producten e in de Overeenkomst vermelde prijs. Betaling vindt plaats op de in het Formulier of elders op de Website door Leverancier aangegeven wijze, onverminderd het bepaalde in artikel 6.4.
6.2 Prijzen zijn inclusief BTW en andere overheidsheffingen. De op de Website en in reclame vermelde prijzen kunnen zonder voorafgaande aankondiging worden gewijzigd. De prijs die is vermeld in het Formulier is bindend. Indien de in het Formulier vermelde prijs hoger is dan de elders op de Website van Leverancier op het moment van de totstandkoming van de Overeenkomst vermelde prijs, heeft Afnemer het recht de Overeenkomst binnen 2 (twee) dagen na de totstandkoming daarvan te ontbinden, onverminderd, in het geval van een Consument, diens overige rechten.
6.3 In geval van betaling tegen factuur dient Afnemer binnen 30 (dertig) dagen na ontvangst van de factuur te betalen, tenzij door Leverancier een andere termijn is aangegeven. Per post verzonden facturen worden geacht te zijn ontvangen binnen 2 (twee) dagen na poststempel in de Benelux en binnen 5 (vijf) dagen na poststempel in andere landen, tenzij het tegendeel door de ontvanger wordt bewezen.
6.4 In geval van te late betaling heeft Leverancier het recht: 1) zonder dat daarvoor een ingebrekestelling of mededeling nodig is, de wettelijke rente in rekening te brengen over het volledige verschuldigde bedrag vanaf de datum waarop betaling had moeten plaatsvinden tot de datum waarop het verschuldigde door Leverancier is ontvangen; en 2) na ingebrekestelling de vordering ter incasso over te dragen aan een derde. Afnemer zal alle kosten vergoeden die Leverancier en deze derde moeten maken om het verschuldigde te incasseren, met inbegrip van onder meer kosten van juridische bijstand, proceskosten en buitengerechtelijke kosten, dat laatste met een minimum van 15 (vijftien) procent van de uitstaande som. Een ingebrekestelling terzake mag elektronisch worden verzonden als Afnemer heeft gekozen voor elektronische betaling dan wel betaling heeft plaatsgevonden na ontvangst van een elektronisch verzonden factuur.

Artikel 7: Levering en Eigendomsvoorbehoud

7.1 Alle door Leverancier geleverde zaken blijven eigendom van Leverancier of diens toeleveranciers totdat het verschuldigde onder de Overeenkomst volledig is betaald met inbegrip van eventueel verschuldigde rente en incassokosten.
7.2 Producten worden fysiek en onder rembours verzonden tenzij uit de Website van Leverancier voortvloeit dat zij op elektronische wijze worden verstrekt, in welk geval de Producten worden geacht te zijn afgeleverd indien zij in de e-mailbox van Consument zijn aangekomen, ook indien de e-mailbox bij een derde is gehuisvest.

Artikel 8: Intellectuele Eigendomsrechten

8.1 De Intellectuele Eigendomsrechten op alle Producten die Leverancier in het kader van de Overeenkomst ter beschikking stelt, blijven berusten bij Leverancier of bij de derde van wie Leverancier het recht heeft verkregen (een onderdeel van) deze Producten aan Afnemer ter beschikking te stellen.

Artikel 9: Privacy

9.1 Afnemer wordt geacht kennis te hebben genomen van de privacyverklaring van Leverancier die op de Website van Leverancier toegankelijk is, en in te stemmen met de daarin beschreven verwerkingen van zijn persoonsgegevens.
9.2 Afnemer is ervan op de hoogte dat Leverancier de persoonsgegevens van Afnemer verwerkt, met inbegrip van gegevens over Afnemers activiteiten op de Website, zoals de bezochte pagina’s, de tijd die op verschillende onderdelen van de Website wordt doorgebracht, het internetadres van de Website waar Afnemer vandaan komt en de Producten die Afnemer heeft besteld. Leverancier slaat deze gegevens op in een databank die wordt gebruikt voor de uitvoering van de Overeenkomst, waaronder mede begrepen maatregelen om de dienstverlening aan Afnemer te verbeteren en het verstrekken van informatie of aanbiedingen aan Afnemer.
9.3 Afnemer mag de gegevens die Leverancier over hem heeft verzameld desgewenst inzien en laten corrigeren. Afnemer heeft het recht Leverancier te vragen daarvoor in aanmerking komende gegevens van Afnemer te verwijderen of af te schermen. Leverancier zal op dit verzoek binnen 4 (vier) weken beslissen, na afweging van het betrokken belang van Leverancier en het privacybelang van Afnemer en zal, in geval van een besluit tot afscherming of verwijdering, Afnemer informeren in hoeverre daardoor het gebruik dat Afnemer van Producten maakt, kan worden beperkt of verhinderd.

Artikel 10: Garanties

10.1 Gebreken welke door Afnemer aan Leverancier worden gemeld in een periode van 30 (dertig) dagen na de ontvangst van de Producten zullen door Leverancier, naar diens keuze, ofwel kosteloos worden hersteld ofwel worden vervangen, tenzij het ontstaan van deze Gebreken aan Afnemer valt toe te rekenen, dan wel de Overeenkomst terzake al een regeling bevat. In geval van vervanging van een Product komen de retourzendkosten voor rekening van Afnemer. Het hiervoor in dit artikel bepaalde geldt niet indien door Leverancier Producten ter beschikking worden gesteld aan een Consument.

Artikel 11: Aansprakelijkheid

11.1 Leverancier is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade van Afnemer of derden, waaronder mede begrepen gevolgschade, gederfde omzet en winst, verlies van gegevens en immateriële schade, verband houdend met of voortvloeiend uit de Overeenkomst of het gebruik van de Producten.
11.2 Onverminderd hetgeen elders in de Overeenkomst is bepaald, is de aansprakelijkheid van Leverancier jegens Afnemer, uit welken hoofde dan ook, per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt) beperkt tot de in het lopende kalenderjaar daadwerkelijk door Afnemer aan Leverancier betaalde vergoedingen exclusief BTW.
11.3 De artikelen 11.1 en 11.2 zijn niet van toepassing indien en voorzover de desbetreffende schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van Leverancier of zijn werknemers.

Artikel 12: Overmacht

12.1 Een Partij is niet gehouden tot het nakomen van een of meer verplichtingen, anders dan verplichtingen tot betaling van geld, indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan een niet-toerekenbare tekortkoming van ingeschakelde derden of toeleveranciers, alsmede iedere situatie waarop de desbetreffende Partij feitelijk geen (beslissende) controle kan uitoefenen.
12.2 Zodra duidelijk is dat de overmachtsituatie langer dan 3 (drie) maanden zal duren, heeft de andere Partij het recht de Overeenkomst te ontbinden, zonder schadeplichtig te zijn.

Artikel 13: Ontbinding

13.1 Indien Afnemer een Consument is, heeft Afnemer het recht om tot 14 (veertien) dagen na ontvangst van het Product de Overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden, welke termijn volgens de wet wordt verlengd tot maximaal 12 (twaalf) maanden ingeval Leverancier niet aan zijn wettelijke informatieplichten heeft voldaan. De Consument dient het Product ongeopend en onbeschadigd op zijn kosten binnen 14 (veertien) dagen na verzending van de ontbindingsverklaring te retourneren, bij gebreke waarvan Leverancier zich ten aanzien van de terugbetaling van de prijs op zijn algemene opschortingsrecht kan beroepen.

Artikel 14: Toepasselijk recht en bevoegde rechter, diversen

14.1 Op de Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. De regeling met betrekking tot Algemene Voorwaarden in het Burgerlijk Wetboek blijft buiten toepassing in de verhouding met Afnemers, niet zijnde Consumenten, die buiten Nederland zijn gevestigd of woonachtig zijn.
14.2 De bepalingen in de Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst bepalen gezamenlijk de rechtsverhouding tussen Partijen en komen in de plaats van alle eerder gemaakte afspraken of uitlatingen van Leverancier ter zake van het onderwerp van de Overeenkomst en leveren daarvoor uitsluitend bewijs.
14.3 Leverancier mag bij de uitvoering van de Overeenkomst naar eigen inzicht derden inschakelen.
14.4 Leverancier mag rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst overdragen aan derden en zal Afnemer daarvan op de hoogte stellen. Indien de overdracht van verplichtingen aan een derde voor Afnemer redelijkerwijs niet aanvaardbaar is, heeft deze het recht de Overeenkomst binnen 5 (vijf) dagen na ontvangst van de desbetreffende mededeling op te zeggen.
14.5 Mocht enige, naar het redelijk oordeel van Leverancier wezenlijke, bepaling in de Algemene Voorwaarden of de Overeenkomst nietig of anderszins onafdwingbaar zijn, dan heeft Leverancier het recht de overige inhoud van de Overeenkomst te vernietigen, behoudens voorzover zulks in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
14.6 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 (CISG) wordt nadrukkelijk uitgesloten.

Updating…
  • Geen producten in de winkelwagen.